วิธีทำสมาธิแผ่เมตตา

วิธีทำสมาธิแผ่เมตตา ศูนย์รวมบทสวดแผ่เมตตาที่ดีที่สุด

ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธ ซึ่งชาวพุทธมักจะนิยมสวดมนต์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดสมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญภาวนาด้วยใจตั้งมั่น เกิดความสงบและเกิดความสบายใจ โดย วิธีทำสมาธิ แผ่เมตตา คือ การสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจสงบนิ่ง มีความบริสุทธิ์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นในสิ่งที่เราปรารถนาให้กับตนเองแลผู้อื่น นอกจากนี้ วิธีทำสมาธิแผ่เมตตา ยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทุกสิ่งอย่าง มักจะทำกระทำหลังจากการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ หรือเป็นการสวดในบทสุดท้ายหลังการทำบุญต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งผลบุญทั้งหลายไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเรา

การสวดมนต์แผ่เมตตา ให้ทั้งผลดีต่อตนเอง และผู้อื่น ที่อยู่รอบข้าง

คาถาสวดแผ่เมตตา ให้ตนเอง และ สรรพสัตว์ ดวงวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวร

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

การแผ่เมตตา อานิสงค์ของผลบุญและประโยชน์เยอะมาก ทั้งต่อตนเองและคนรองข้าง

ซึ่ง การทำสมาธิแผ่เมตตา มีความเชื่อกันว่า คุณจะได้รับอานิสงค์และประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การที่ได้ทำสมาธิแล้ว จะทำให้คุณมีจิตใจที่สงบมากขึ้น การนอนหลับสนิท เมื่อตื่นมาแล้วก็จะมีจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส หน้าตาผ่องใส จะไม่ทำให้คุณฝันร้าย การที่คุณจะเป็นที่รักของคนรอบข้างและคนอื่น ๆ การมีเทวดาของปกปักรักษาและคุ้มครอง การไม่มีอาวุธร้ายมาทำลายคุณได้ การทำสมาธิแผ่เมตตา คุณสามารถทำได้ง่ายมาก โดยเว็บของเรามีบทสวดจำนวนหลายบทให้คุณเลือกสรรที่จะแผ่เมตตาเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและคนรอบข้างได้ด้วยการสวดมนต์ รวมถึงสรรพสิ่งทั้งหลาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และ เจ้ากรรมนายเวร หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณระลึกถึง เพียงขอให้คุณมีความตั้งใจที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้

วิธีทำสมาธิแผ่เมตตา รับรองถึงความสุขและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับคุณแน่นอน

นอกจากนี้ การทำสมาธิแผ่เมตตา ถือเป็นการได้ทำสิ่งดี ๆ แล้วความสุขกับความเจริญก็จะตามมา ในเมื่อเราคิดดี ทำดี พูดดี แล้วนั้น ต้องมาจากภายในที่เริ่มต้นจากการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น และไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อเราเป็นสุขแล้ว ความอิ่มเอมใจและความสบายใจก็จะตามมาเช่นกัน โดย การทำสมาธิแผ่เมตตา จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น จากร้ายก็กลายเป็นดี จากดี ก็จะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สิ่งสำคัญคือ การทำจิตใจให้ว่าง ปราศจากสิ่งใด ๆ ที่มากวนใจ พยายามทำให้จิตใจมีสมาธิมากที่สุด จึงจะเกิดผลดีมากที่สุด โดยมีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  • กำหนดสมาธิ ตั้งมั่น

    กำหนดสมาธิให้อยู่กับตนเอง ตั้งมั่นในการแผ่เมตตา สาามารถ แผ่เมตตาได้ใน หลายอริยบท ไม่ว่าจะนั่งหรือนอน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ
  • สวดคาถาแผ่เมตตา

    ไม่ว่าจะแผ่เมตตาให้ตนเอง หรือผู้อื่น ผลอานิสงฆ์ของการแผ่เมตตาจะส่งผลดี ต่อตนเอง และมวลรอบข้าง
  • กำหนดลมหายใจ เข้าออกให้ตั้งมั่น อยู่ในสมาธิ ก่อนคลายสมาธิ

    เมื่อทำการแผ่เมตตาเสร็จแล้ว ให้ตั้งใจ กำหนดจิตไว้ ก่อนจะคลายสมาธิออก เป็นอันเสร็จ

ทำสมาธิแผ่เมตตา สะสมผลบุญช่วยให้คุณมีชีวิตดีขึ้น

หลังจากที่คุณทราบ วิธีทำสมาธิแผ่เมตตา แล้ว คุณก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บของเรา ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบทสวดแผ่เมตตาให้คุณอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งภาษาบาลีและความหมายที่เป็นฉบับภาษาไทยในแต่ละบทอีกด้วย ซึ่ง การทำสมาธิแผ่เมตตา จะทำให้คุณมีชีวิตที่สดใส มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม และมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคง จากผลบุญที่คุณได้แผ่เมตตา จะช่วยค้ำจุนให้คุณมีแต่สิ่งดี ๆ ในทุก ๆ วันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน